كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
ساعات حضور همکاران دانشگاه هشتگرد برنامه شیفت همکاران واحد هشتگرد از روز شنبه مورخ 99/1/30لغایت 99/2/3
لیست شیفت همکاران واحد هشتگرد از تاریخ 99/1/30لغایت99/2/3
ردیف نام و نام خانوادگی همکار شماره تماس همکاران برای درج در سایت روزهای شیفت / حضور روزهای دور کاری حوزه فعالیت
شماره تلفن داخلی در زمان حضور در دانشگاه شماره تلفن در زمان دورکاری
1 زهرا مقیسه 104 0922-9052536 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته مدیر آموزش
2 مهزاد شفیعی 105 0921-7597414 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته کارشناس آموزش
3 احمد محمدعلی پور 102 0912-3677737 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته کارشناس نظام وظیفه و اشتغال به تحصیل
4 محمد جواد محمودی 106 0936-1253422 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته مسئول ثبت نام
5 سیامک ولی محمدی 328 0939-6273438 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته مسئول مالی دانشجویی
6 محمد دهقان پور 309 0919-2638365 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته مسئول اداری
7 آرش تاجری 329 0936-4496140 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته مسئول امور فرهنگی و رایانه
8 تورج کرامت 311 0914-9814914 99/1/30_شنبه روزهای دیگر هفته مسئول مالی
9 ناهیده گل پسند  109 0930-8950518 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول امتحانات
10 فاطمه فرهنگ فلاح 103 0939-2253901 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 
11 سارا عباسی 105 0917-6210893 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس معادلسازی
12 بهمن سیفی 108 0936-3274072 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس بایگانی
13 امید فرید نیا 102 0939-4593616 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس فرهنگی
14 شبنم منصورروستا 306 0936-2670115 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول دفتر ریاست
15 افراد وزیری 311 0933-1681717 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته امور مربوط به اعضای هیئت علمی
16 قاسم محمدی 202 0935-3242572 99/1/31_یکشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول حراست
17 مصطفی محمدی 124 0912-5680378 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته کارشناس برنامه ریزی
18 امین عباسی 124 0936-1694928 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته مسئول برنامه ریزی 
19 سارا عباسی 105 0917-6210893 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته کارشناس معادلسازی
20 امید فرید نیا 102 0939-4593616 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته کارشناس فرهنگی
21 تورج کرامت 311 0914-9814914 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته مسئول مالی
22 محمد دهقان پور 309 0919-2638365 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته مسئول اداری
23 آرش تاجری 329 0936-4496140 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته مسئول امور فرهنگی و رایانه
24 افراد وزیری 311 0933-1681717 99/2/1_دوشنبه روزهای دیگر هفته امور مربوط به اعضای هیئت علمی
25 زهرا مقیسه 104 0922-9052536 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته مدیر آموزش
26 مهزاد شفیعی 105 0921-7597414 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس آموزش
27 کیوان درخشان 310 0901-7428674 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته مسئول فارغ التحصیلان
28 محمد جواد محمودی 106 0936-1253422 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته مسئول ثبت نام
29 امین عباسی 124 0936-1694928 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته مسئول برنامه ریزی 
30 افراد وزیری 311 0933-1681717 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته امور مربوط به اعضای هیئت علمی
31 سیامک ولی محمدی 328 0939-6273438 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته مسئول مالی دانشجویی
32 قاسم محمدی 202 0935-3242572 99/2/2_سه شنبه  روزهای دیگر هفته مسئول حراست
33 فاطمه فرهنگ فلاح 103 0939-2253901 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 
34 ناهیده گل پسند  109 0930-8950518 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول امتحانات
35 بهمن سیفی 108 0936-3274072 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس بایگانی
36 احمد محمدعلی پور 102 0912-3677737 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس نظام وظیفه و اشتغال به تحصیل
37 کیوان درخشان 310 0901-7428674 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول فارغ التحصیلان
38 شبنم منصورروستا 306 0936-2670115 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول دفتر ریاست
39 مصطفی محمدی 124 0912-5680378 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته کارشناس برنامه ریزی
40 تورج کرامت 311 0914-9814914 99/2/3_چهارشنبه  روزهای دیگر هفته مسئول مالی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر