كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی معماری ضروریست  قبل از جلسه دفاع ، پایان نامه خود را به تایید واحد پژوهش (اقای درخشان)برسانید.


فرمهای طرح نهایی :

فرم پرویزوال معماری

فرم صورتجلسه پایان دفاعیه

فرم تحویل پایان نامه

فرم شماره 1 پایان نامه

مراحل تدوین پایان نامه

*نکات مهم به هنگام اخذ واحد کارآموزی و کارورزی تمام رشته ها

1-هماهنگی با استاد مربوطه در خصوص تائید محل کارآموزی

2-دریافت معرفی نامه از دانشگاه برای ارائه به محل کارآموزی

3-تکمیل فرمهای کارآموزی توسط سرپرست دوره و استاد مربوطه به همراه نامه پایان کارآموزی از محل گذراندن دوره و تحویل آن به دانشگاه جهت درج در پرونده 


فرمهای کارآموزی:

فرم ارزشیابی پایان دوره کارآموزی


فرم گزارش هفتگی

فرم حضور غیاب


فرمهای انصراف:

فرم انصراف دائم

فرم تسویه حساب

1