كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

 شرایط اخذ وام دانشجویان کارشناسی ارشد:

مبلغ وام دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 11000000ریال می باشد که در 4 ترم و بعد از تکمیل مدارک و درخواست قابل دریافت می باشد و الباقی مبلغ شهریه توسط خود دانشجو پرداخت می شود.


شرایط اخذ وام دانشجویان کارشناسی

لازم به ذکر است به هردانشجوی کارشناسی هشت ترم وام تعلق می گیرد و هر ترم بعد از تکمیل مدارک و درخواست ، در صورتی که مجوز وام صادرگردید مبلغ  3000000 ریال به حساب سیستم جامع گلستان ریخته می شود و الباقی مبلغ شهریه توسط خود دانشجو پرداخت می شود.

1