كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 23 اسفند 1391 برنامه امتحانات میان ترم


امتحان میانترم استاد شیرین مدیرزارع روز دوشنبه 9/25 کنسل میباشد . به فرموده استاد دانشجویان میتوانند به آدرس ایمیل ذیل تحقیق و پروژه خویش را به ارسال نمایند.
shirinmodirzare@yahoo.com

 

 امتحان میان ترم درس مدیریت و کنترل پروژه با استاد اوسطی روز چهارشنبه مورخ28/9/97 ساعت 30/8 برگزار می گردد.امتحان میانترم آموزه ها در نهج البلاغه و مبانی روانشناسی استاد احمدپور
امتحان میانترم آموزها در نهج البااغه چهار فصل اول
در تاریخ 97/9/25ساعت 16
امتحان میانترم مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی
امتحان در تاریخ 97/9/27 پنج فصل اول از کتاب هیئت مولفان

 

آزمون میانترم درس حقوق بین الملل عمومی 1 استادبهادرخانی روزدوشنبه مورخ 97/9/26 در ساعت 13 صبح (کل  کتاب بجز فصل2 ) حقوق بین الملل عمومی 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 15 کل کتاب برگزار خواهد شد

امتحان میان ترم درس فارسی استاد آقا احمدی در تاریخ و ساعت زیر تا ابتدای درس17برگزار می گردد. شایسته است دانشجویان محترم راس ساعت مقرر در محل آزمون حضور یابند.لازم به یادآوری است که نمره ی میان ترم صرفاً از نتایج حضور در کلاس و شرکت در امتحان میان ترم استخراج خواهد شد.

شنبه 24/9/97 ساعت 30/15

آزمون ميان ترم دروس استاد گروسي

نام درس

منبع آزمون

تاريخ

ساعت

حقوق اساسي 2

تا پايان فصل پنجم آخر قوه مقننه

26/9/97

15/10

حقوق اساسي 3

فصل اول،دوم و سوم

19/9/97

15/10

حقوق اداري2

باب سوم از اول پليس اداري تا ابتداي باب پنجم مسئوليت مدني

19/9/97

30/8

حقوق اداري1

از اول تا ابتداي باب دوم امور استخدامي

26/9/97

30/8

امتحانات میان ترم استاد افتخاری به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس مصالح ساختمانی روز شنبه مورخ24/9/97ساعت 30/8-10

درس انسان ،طبیعت ،معماری روز دوشنبه مورخ 26/9/97 ساعت30/8-10

درس هندسه مناظر و مرایا روز دوشنبه مورخ26/9/97 ساعت14-16

درس میانی نظری معماری روز دوشنبه مورخ19/9/97ساعت30/8-10

امتحان میان ترم درس انگیزش و هیجان  استاد اصغری روز یک شنبه مورخ25/9/79سر ساعت کلاسی برگزار می گردد.

آزمون میان ترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت با استاد قربانی روز دوشنبه مورخ19/9/97ساعت 9 از فصل 1تا3برگزار می گردد.


آزمون میان ترم درس سیستم های  اطلاعات مدیریت با استاد قربانی روز  دوشنبه مورخ ۱۹/۹/۹۷ساعت ۹از فصل ۱تا۳برگزار
می گردد.

امتحان میان ترم درس قانون اساسی با استاد بهنام روز شنبه مورخ 97/9/24 در ساعت کلاسی برگزار
می گردد. ( موارد امتحانی فصل 1تا4 کتاب)
******

امتحان میان ترم درس حقوق جزای عمومی2 وحقوق جزای عمومی3 با استاد وفا تبار روز دوشنبه مورخ97/9/19 به ترتیب ساعت 14/30و 15/45برگزار می گردد.
******

امتحان میان ترم درس برنامه ریزی تولید استاد اوسطی روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 در ساعت کلاسی برگزار می گردد.موضوع امتحان تامساله برش فصل(3) می باشد.
******

 

امتحانات میان ترم استاد لعل رحمتی به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس مدیریت توسعه روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 ساعت 8/30 فصل 1تا پایان فصل6

درس مدیریت تطبیقی روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 ساعت 10 فصل 1 تا پایان فصل 4

******

امتحان میان ترم استاد کریمیان به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس آزمایشگاه فیریک  پایه1روز چهارشنبه مورخ97/9/7 ساعت13

درس فیریک  پایه2روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 ساعت 8/30

درس  فیریک پایه1روز چهارشنبه مورخ 97/9/14ساعت13

******

                   

امتحان میان ترم  درس مباحث اساسی روان شناسی با استاد آزادی روز سه شنبه مورخ 97/9/20ساعت 10 برگزار می گردد.(فصول 9و10و11)

زمان تحویل پاسخ نامه امتحان میان ترم درس روان شناسی دین و روان شناسی قرآن به استاد آزادی روز سه شنبه مورخ 97/9/20ساعت 10 می باشد.
******

امتحان میان ترم دروس  استاد فراشی

نام درس

مواد آزمون

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

زبان تخصصی 1

3 درس اول

97/9/19

ساعت کلاسی خود

زبان تخصصی مدیریت صنعتی (قدیم)

2درس اول کتاب5

97/9/19

ساعت کلاسی خود

زبان تخصصی 2

3 درس اول

97/9/19

ساعت کلاسی خود

زبان عمومی(گروه 02)

4درس اول

97/9/26

ساعت 8/30

زبان عمومی (گروه 03)

4درس اول

97/9/26

ساعت 11امتحان عملی درس نقشه کشی استاد آزادفلاح

امتحان عملی درس نقشه کشی صنعتی با استا آزادفلاح در تاریخ 17/9/97 ساعت 30/14 الی 30/16 از کتاب نقشه کشی صنعتی 1(کیوان میرزایی) از صفحات 60 الی 66 و 76 الی 78 و 104 الی 112 برگزار خواهد و حضور برای تمامی دانشجویان الزامی است

امتحان میان ترم استاد بهادری

امتحان میان ترم درس دانش خانواده و جمعیت با استاد بهادری تا آخر فصل سوم  در تاریخ 97/9/17در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.
******

امتحان میان ترم دروس استاد افتخاری

امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی 1 گروه 01 از بخش اول ،دوم،سوم و ششم در تاریخ 97/9/17در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی 1 گروه 02 از بخش اول ،دوم،سوم و ششم در تاریخ 97/9/24در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی 2 گروه 01 از بخش اول و دوم و چهارم در تاریخ 97/9/17در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی 2 گروه 02 از بخش اول و دوم و چهارم در تاریخ 97/9/24 در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.
******


برنامه امتحانات میانترم استاد جهانگیری

امتحان میان ترم دروس حقوق اساسی 1وحقوق سازمانهای بین الملل با استاد جهانگیری روز

چهارشنبه مورخ 28/9/97 از کل کتاب به صورت تشریحی برگزار می گردد
******


برنامه امتحانات میانترم استاد فاضل محمدی

امتحان میان ترم درس روش تحقیق رشته حقوق با استاد فاضل محمدی روزیکشنبه مورخ25/8/97برگزار می گردد. موارد امتحان از فصول  2،3،4،5 کتاب می باشد.

امتحان میان ترم درس جامعه شناسی سازمانها رشته مدیریت دولتی با استاد فاضل محمدی روز یک شنبه مورخ25/8/97 برگزار می گردد. موارد امتحان فصل های 8،3،2،1کتاب  می باشد.
******

امتحانات میان ترم استاد کیانی پور به شرح ذیل برگزار می گردد:

  1. درس مبانی و اصول تعلیم وتربیت  روز یک شنبه مورخ 11/9/97ساعت 9صبح
  1. درس آموزش وپرورش پیش دبستانی ، دبستان و متوسطه در ایران روز یک شنبه مورخ 11/9/97 ساعت 13
  1. درس سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل و بعد ازاسلام روز یکشنبه مورخ11/9/97 ساعت30/14
  1. درس مبانی و اصول برنامه ریزی درسیروز یک شنبه مورخ11/9/97ساعت 15

******

امتحانات میان ترم استاد احمد پور به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس روانشناسی تحولی 2روزیکشنبه مورخ11/9/97سه فصل اول کتاب تا صفحه 109

درس روان شناسی تجربی روز یکشنبه مورخ 25/9/97تا صفحه 90 کتاب

درس روان شناسی خانواده روز یک شنبه مورخ 25/9/97سه فصل اول تا صفحه 107 کتاب

درس روانشناسی مشاوره شغلی روز سه شنبه مورخ 6/9/97هفت فصل اول کتاب

درس مشاوره و روان درمانی روز سه شنبه مورخ20/9/97 سه فصل اول کتاب تا صفحه110

درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده روزسه شنبه مورخ6/9/97سه فصل اول کتاب

درس آسیب شناسی روانی 2 روز یک شنبه مورخ18/9/97سه فصل اول کتاب

درس فیزیو لوژی اعصاب و غددروز یک شنبه مورخ11/9/97 مطالب فصول 1و2و3و7 صفحه 149 کتاب

درس روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان روز سه شنبه مورخ 6/9/97مطالب پنج فصل اول کتاب

******

برنامه امتحانات میان ترم استاد جان محمد لو

امتحان میان ترم درس فنون تجریه و تحلیل و طراحی سیستم  ساعت13و درس مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها ساعت 30/14 هردوعنوان درس روز پنج شنبه مورخ 8/9/97برگزار می گردد.

امتحان میان ترم درس روانشناسی یادگیری با استاد صفری روز یک شنبه مورخ18/9/97ساعت 20/16(کلاس107)  برگزار می گردد.
******

   امتحان میان ترم درس اخلاق حرفه ای در مدیریت کلیه رشته ها با استاد صائب دوست روز چهارشنبه مورخ7/9/97 ساعت 15 برگزار می گردد.(تا پایان فصل5)
******

امتحان میان ترم درس سیستمهای خرید ، انبار داری و توزیع با استاد صائب دوست روز چهارشنبه مورخ7/9/97ساعت 30/15برگزار می گردد.(تا پایان فصل5)
******

   امتحان میان ترم درس آسیب شناسی روانی 1با استاد حسنی فرد روز سه شنبه مورخ29/8/97 ساعت 30/14 از فصول 1،2،3،4برگزار می گردد.
******


امتحان میانترم درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت استاد عباسی  یکم آذر ساعت 16 برگزار خواهد شد
*******

آزمون میان ترم دروس استاد اشرفی به شرح ذیل برگزار خواهد شد؛
کلیه دروس برنامه روز پنجشنبه  مورخ 97/9/15 درهمان ساعت برنامه کلاسی و کلیه دروس برنامه روز شنبه مورخ97/9/17 در همان ساعت کلاسها و موارد امتحان نیز مطالب تمام سرفصلها می باشد.

******
امتحان میان ترم درس کار آفرینی با استاد مومنی روز چهارشنبه مورخ97/9/7 در ساعت کلاسی و در محل کلاس به شرح ذیل برگزار می گردد.
۱_کل فصل  اول کتاب
۲-فصل سوم ازابتدای فصل(صفحه۹۱)تا ابتدای مدیریت مالی(صفحه۱۲۱)
******


 

برنامه امتحان میان ترم استاد متقی زاده

امتحان میان ترم درس فرهنگ وتمدن اسلام وایران با استاد متقی زاده  روز پنجشنبه مورخ 97/10/8 ساعت 8.30 الی 12 برگزار خواهد شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر