كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
چگونگی ثبت سفارش و مبالغ آن:

1.جهت رزرو غذا بصورت روزانه و یا هفتگی به سیستم اتوماسیون واقع در دانشگاه شهر جدید هشتگرد مراجعه فرمایید

2.مبالغ غذا بصورت روزانه 9000 ریال و هزینه صدور کارت 50000 ریال می باشدبيشتر