كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مدارک مورد نیاز:

1-کپی صفحات شناسنامه.
2-کپی کارت ملی.
3-کپی کارت دانشجویی.
4-فرم تکمیل شده تعهد نامه صادره از دفترخانه اسناد.(فرم 3)
5-کپی فیش حقوقی، حکم کارگزینی یا کارت مستمری بگیری و یا بازنشستگی ضامن.
6-ضامن باید از کارکنان رسمی یا پیمانی دولت یا بازنشسته باشد.
7-انتخاب واحد ترم جاری .
9-تشکیل پرونده به منزله تعلق گرفتن وام نمی باشد.
10- تکمیل فرم 1-8

دریافت فرم 3

دریافت فرم 1-8
بيشتر