كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای شورای آموزشی دانشگاه پیام نور هشتگرد


1-زهرا مقیسه                                   دبیر شورا

2-رضا ترکمنی رهبر                             عضو شورا

3-دکتر علی محمد جوادی                    عضو شورا

4-دکتر مژگان احمدپور                          عضو شورا
 
5-دکتر ناصر گروسی                           رییس شورا
بيشتر