كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

مصوبات شورای فرهنگی:

 مصوبات شورای فرهنگی مورخ17/1/95

1-   خرید جدا کننده برای نمازخانه ساختمان اداری و تعمیر جدا کننده های نمازخانه ساختمان آموزشی

2-   راه اندازی و تجهیز سیستم صوتی و انتقال آن به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی

3-   صحبت با سرکار خانم احمد پور جهت راه اندازی اتاق مشاوره

4-   تعیین تکلیف انجمنها با مشارکت اساتید علمی و احیاء آنها

5-   راه اندازی کانال تلگرام اطلاع رسانی توسط مسئول فرهنگی

6-   تهیه پرینتر رنگی برای امور دانشجویی و فرهنگی

7-   اعزام دانشجویان به نمایشگاه کتاب

8-   جلسه هم اندیشی با مسئولین فرهنگی دانشگاه های سطح ساوجبلاغ برای انجام یک کار فرهنگی مشترک

9-     تأکید بیشتر برای شرکت اساتید، کارکنان و دانشجویان در نماز جماعت

10- تهیه برد برای ورودی نمازخانه ساختمان آموزشی

بيشتر