🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس جبرانی درس کاربرد کامپیوتر در معماری استاد حسینی یکشنبه 29 اردیبهشت و 12 خرداد  از ساعت 9 صبح برگزار خواهدشد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های جبرانی  استاد روشن چهارشنبه1خرداد طبق ساعات برنامه کلاسی برگزار می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های جبرانی حقوق بیمه-محیط زیست-بشر  استاد ناظر چهارشنبه1خرداد طبق ساعات برنامه کلاسی برگزار می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های جبرانی استاد شهریان رشته معماری شنبه 4 خرداد طبق ساعات برنامه کلاسی برگزار می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های جبرانی  استاد مهدی قربانی رشته حقوق دوشنبه 30اردیبهشت طبق ساعات برنامه کلاسی برگزار می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های جبرانی استاد قنبری
رشته حقوق چهارشنبه 8 خرداد طبق ساعات برنامه کلاسی برگزار می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس  مبانی جامعه شناسی استاد  پورکسمایی   سه شنبه 31 اردیبهشت از ساعت9:45 الی 11:15 برگزار خواهد شد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاسهای جبرانی استاد قربانی به شرح ذیل برگزار خواهد شد
حقوق تجارت ۱۳ الی ۱۴.۳۰
حقوق دریایی ۱۵ الی ۱۶.۳۰ و حقوق هوایی ۱۶.۳۰ الی ۱۸


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد اوسطی دوشنبه ۹۸/۲/۳۰ برگزار نمی شود و کلاس جبرانی ایشان دوشنبه هفته بعد مورخ ۹۸/۳/۶ برگزار خواهد شد🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلاس های  استاد  نجف زاده  دو شنبه 16 اردیبهشت برگزار نمی گردد.جبرانی ان متعاقباًاعلام می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس سیر اندیشه سیاسی با استاد  محسنی به جای چهار شنبه 18 اردیبهشت ،دوشنبه 16 اردیبهشت  ساعت 11:30 برگزار می گردد
.

🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های مدیریت کیفیت و بهره وری رشته مهندسی صنایع با استاد سامان احمدی روز های سه شنبه در تاریخ های 10 و24 اردیبهشت و 7 خرداد از ساعت ۱۱.۳۰ الی ۱۳ در کلاس ۱۰۲ برگزار خواهد شد


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
درس اصول و شبیه سازی من بعد با استاد فرهادی دز روزهای پنج شنبه مورخ 12و19و26 اردیبهشت و 2 خرداد از ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس اصول و مبانی سازمان مدیریت(کلیه رشته ها) با استاد آژیر  طبق تاریخ های برنامه کلاسی از ساعت 10 (یک ساعت زودتر )برگزار خواهد شد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس رفع اشکال درس حفظ جزئ سی قران کریم با استاد متقی زاده پنج شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 8:30 الی 10 برگزار می گردد.


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس های جبرانی دروس  استاد تورانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی سه شنبه 10 اردیبهشت طبق ساعتهای برنامه کلاسی برگزار می گردد.


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلاس سیر اندیشه های سیاسی استاد محسنی چهارشنبه ۹۸/۲/۴ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلاس زبان عمومی استاد بساوند چهارشنبه ۹۸/۲/۴ برگزار نمی شود. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می شود


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
👈درس بازاریابی بین الملل با استاد آژیر خودخوان و دروس اصول مبانی سازمان مدیریت (کلیه رشته ها)من بعد به جای استاد منصور

روستا با استاد آژیر از ساعت 11/30 الی13/30 طبق همان تاریخ های برنامه کلاسی برگزار می گردد.شایان ذکر است جبرانی ها با
هماهنگی دانشجو و استاد برگزار می گردد


👈درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت از عادی به خودخوان تغییر ودرس اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی از خودخوان به عادی با استادصائب دوست روز های چهار شنبه مورخ28 فروردین و 11 و25 اردیبهشت و8خرداد از ساعت14 الی 15/30 کلاس 102 برگزار می گردد.

👈کلاس سازه های بتنی رشته معماری از خودخوان به عادی تغییر و با استاد بشاش طبق همان ساعات برنامه کلاسی(دوشنبه 9 و 23 اردیبهشت و 6خرداد ساعت11/30 کلاس103) برگزار می گردد.

👈دانشجویان رشته ریاضیات و کاربرد ها -آمار  و سایر دروس فنی و علوم پایه که با استاد نجف زاده واحد اخذ نمو ده اندو برنامه کلاسی دریافت ننموده اند بایستی جهت مراجعه به استاد خود روز های دوشنبه ساعت 9/30 الی 11 کلاس 100 حضور یابند.

👈درس اصول و مقررات پیمان از استاد اشرفی به استاد زارع تغییر یافت و من بعد روز های شنبه مورخ 7و21 اردیبهشت و 4 خرداد ساعت 14 الی 18 در کلاس سایت برگزار می گردد.

👈کلاس و جلسه فوق العاده درس معرفت شناسی با استاد رستمی رشته روانشناسی سه شنبه 10 اردیبهشت از ساعت 14 الی 15:30  و 15:45 الی 17 برگزار می گردد.

👈کلاس و جلسه فوق العاده درس آشنایی با فلسفه اسلامی با استاد رستمی رشته روانشناسی پنج شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 14 الی 15:30  و 15:45 الی 17 برگزار می گردد.

👈کلاس و جلسه فوق العاده درس مبانی فلسفه 1 با استاد رستمی رشته علوم اجتماع-جامعه شناسی پنج شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 14 الی 15:30  و 15:45 الی 17 برگزار می گردد.

بيشتر