كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 
انجمن های علمی دانشجویان :
 

انجمن روانشناسی: نام دبیر فرشید جهت خواه                    شماره تماس:09122052198           آیدی تلگرام:F_JAHATKHAH@ 

انجمن حقوق:نام دبیر کامبیز علی                                      شماره تماس:09362675157           آیدی تلگرام: Kambiz_ali@ 


شرایط تشکیل انجمن و کانونهای فرهنگی :1.فرم پی.دی.اف راهنمای دانشجویان جدید الورود
                                                   
  3.دریافت فرم درخواست کانون های فرهنگی

کانون های فرهنگی دایر در دانشگاه:تشکلهای اسلامی
:

 بسیج دانشجویی
1.بسج خواهران نام مسئول سرکار خانم شیرنژاد
2.بسیج برادران جناب آقای سجاد غفاری
 
 
بيشتر