كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
کارتکس رشته های علوم انسانی :

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 86و87
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 88و89
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 90و91
علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی

علوم تربیتی پیش دبستانی 86و87
علوم تربیتی پیش دبستانی88و89
علوم تربیتی پیش دبستانی90و91
علوم تربیتی مشاوره 86 -87-90-91

علوم تربیتی مشاوره 88 و89
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 92 تا 96
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 97
علوم تربیتی پیش دبستانی قبل 95
علوم تربیتی ورودی 95 به بعد


ادبیات

فلسفه
ادیان وعرفان
فقه ومبانی حقوق
علوم قرآن


مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دولتی

 جغرافیا86 تا88
جغرافیا 89 تا 91
جغرافیا آب و هواشناسی
جغرافیا ژئومورفورلوژی

حسابداری سنتی
حسابداری تجمیع

حقوق

روانشاسی  86 و87
روانشاسی 88و89
روانشاسی ورودئ 93 به بعد

علوم اجتماعی برنامه ریزی و رفاه
علوم اجتماعی پژوهشگری
علوم اجتماعی تعاون و رفاه

آمارو کاربردها
ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر سنتی

کارتکس رشته های علوم پایه و فنی مهندسی:


ریاضی کاربردی

آمار

مهندسی صنایع 86 تا 88
مهندسی صنایع 89 تا 91
مهندسی صنایع 92به بعد

مهندسی فناوری اطلاعات 86 تا88
مهندسی فناوری اطلاعات 89 تا 91
مهندسی فناوری اطلاعات 93 به بعد
مهندسی اجرایی 86 تا 87

مهندسی اجرایی 88
مهندسی اجرایی 89 تا 91

مهندسی پروژه

مهندسی معماری 86 تا 89
مهندسی معماری 90 تا 91

مهندسی نرم افزار 86 تا 88
مهندسی نرم افزار89 تا 91
مهندسی نرم افزار سنتی
مهندسی نرم افزار 93 به بعد
بيشتر