كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
قابل توجه دانشجويان محترم
خواهشمند است جهت مواجه نشدن با مشكلات به موارد ذيل در خصوص مالي دانشجويي  توجه نمائيد.
1-در صورت استفاده از مرخصي با مراجعه به گزارش 163نسبت به دريافت فرم واريز شهريه از سامانه گلستان و پرداخت  با مراجعه حضوري به بانك صادرت در اسرع وقت  اقدام نمائيد.(شهريه ثابت)
2- از پرداخت شهريه از طريق دستگاههاي خودپرداز و يا اينترنتي جداً پرهيز نمائيد .
3- تمامي پرداختها شهريه در حال حاضر با مراجعه حضوري به شعب بانك صادرات امكانپذير مي باشد .
4- بدون در دست داشتن آخرين گزارش پرداختي  نسبت به پرداخت اقدام ننمائيد.
5- در زمان پرداخت شهريه در نوشتن سريال و شماره دانشجويي و مبلغ دقت نمائيد.
6- فيش هاي پرداختي را تا زمان فارغ التحصيلي حفظ نمائيد.
7-در خصوص مسائل مالي دانشجويي از افراد ديگرراهنمايي نگيريد تنها اين واحد در خصوص پاسخگويي خود مسئوليت دارد 
8- چنانچه در ترم تحصيلي قصد انصراف  دائم از تحصيل داريد فقط 20روز از زمان ثبت نام مهلت مراجعه داريد و با گذشت اين مهلت شهريه ثابت و متغير از شما اخذ خواهد شد . شهريه ثابت در صورت انصراف به شما مسترد نخواهد شد.
9- استرداد شهريه واريزي تنها با لحاظ شرايط مندرج در بخشنامه در موارد انصراف ، فارغ التحصيلي و اشتباه واريزي ميسر مي باشد .
10- در صورتي كه اطلاعات جامع شما مسدود مي باشد به ترتيب ذيل عمل نمائيد. 

  سيستم جامع گلستان >> گزارشهاي آموزش >> شهريه >> ليست ها و آمارها >> فرم واريز وجوه شهريه

در صورتي كه داراي شهريه هستيد نسبت به پرداخت بر اساس موارد ذكر شده اقدام نمائيد درغير اين صورت با كارشناسان آموزش هماهنگي نمائيد .
11- پرداختي شما طي 72ساعت از زمان واريز بدون احتساب تعطيلات در سيستم گلستان قابل مشاهده مي باشد .
12- در صورت صفر شدن شهريه شما در طي روز اطلاعات سيستم گلستان  در روز بعد برايتان قابل رويت مي باشد.
13- در موادي كه آموزش نسبت به تغيير نحوه ارائه دروس از خودخوان به عادي يا با العكس در طي ترم تحصيلي اقدام نمايد شهريه شما تغيير خواهد نمود مالي دانشجويي هيچ گونه دسترسي به اين تغييرات ندارد .
14- در صورتي كه دانشجو از قانون تك درس استفاده نمايند 50% شهريه ثابت آن نيمسال و شهريه واحد ارائه شده از وي اخذ خواهد شد. (بر اساس قوانين ترم تابستان)
15- تخفيفات براساس بخشنامه هاي ارسالي از استان قابل اجراست و دانشجو در موارد دارا بودن شرايط ملزم به ارائه نامه رسمي از نهاد هاي مذبور است.
16- گزارش ورود به جلسه امتحان (428) در صورتي كه دانشجو بدهكار باشد قابل دسترسي نيست و به منزله بدهكاري مي باشد
و بايد به ترتيب موارد ذكر شده براي پرداخت شهريه عمل گردد.
17- قوانين شهريه دانشجويان پذيرفته شده بدون آزمون همانند دانشجويان رسمي مي باشد كه از طريق منوي شهريه قابل دسترسي مي باشد.
19-لطفآ ده روز قبل از شروع امتحانات كاربري خود را كنترل نمائيد تا ازدسترسي به امكانات سيستم اطلاعات خود اطمينان داشته باشيد .
 
مواردي در خصوص فارغ التحصيلان 
 
 
1- رسيدگي مالي به پرونده هاي فارغ التحصيلان  توسط مالي دانشجويي انجام مي گردد.
2- رسيدگي مالي تنها زماني انجام ميگردد كه پرونده فارغ التحصيلي بعد از طي بررسي آموزش دريافت گردد.
3- رسيدگي جزءدر موارد اضطراري به نوبت انجام مي گيرد .
4- در صورتي كه دانشجو در طي بررسي بدهكار گردد مراتب از طريق تلفن بعد از توليد سريال در استان به اطلاع خواهد رسيد . و در صورت عدم پاسخگويي به آدرس مندرج در جلد پرونده نامه ارسال مي گردد.
5-در ارائه آدرس ،تلفن ثابت و تلفن همراه به دانشگاه دقت نمائيد در صورتي كه هر يك از موارد ذكر شده تغيير نمود فوراً به دانشگاه اعلام نمائيد.
6- چنانچه از اين واحد (مالي دانشجويي) با شما تماس گرديد گزارش 163از سامانه گلستان دريافت نموده و با مراجعه حضوري به بانك صادرات پرداخت  و با شماره مستقيم  02644240520تماس بگيريد  
7- در زمان تشكيل پرونده فارغ التحصيلي فيش هاي پرداختي را تحويل بايگاني نمائيد .
8- پرونده شما زماني از اين واحد خارج مي گرددكه تسويه حساب در سيستم گلستان قابل مشاهده بوده و به امضاي رياست واحد رسيده باشد.
9- درصورتي كه موفق به برقراري تماس در زمان واريز يا پيگيري نگرديده ايد باارسال ايميل به آدرس زير اقدام نمائيد .
                                                           M_dehghan2@yahoo.com
10- در زمان رسيدگي مالي ويا تسويه نيازي به مراجعه حضوري نيست . در صورت نياز از طريق تلفن به اطلاع دانشجو خواهد رسيد.
 11- تمام دانشجويان فراگير 86و87داراي شهريه دانشپذيري مي باشند كه در زمان رسيدگي مالي اخذ مي گردد. ضمناً دانشجويان فراگير 88وبعد از آن از طريق سيستم آموزشي اين مبالغ را پرداخت نموده اند.
12- شهريه واحدهاي انتقالي كه دانشجو از دانشگاههاي غير پيام نور ارائه مي نمايد بطور خودخوان در تسويه از او اخذ مي گردد.
بيشتر