كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

مدارک موردنیازبرای صدورگواهی اشتغال به تحصیل
:
1-درخواست کتبی دانشجو 2-واریز شهریه


مدارک موردنیازبرای مهمان دائم:
1-درخواست کتبی دانشجو2-رضایت نامه سرپرست قانونی دانشجو برای دانشجویان دختر3-کپی عقدنامه 4صفحه اول،کپی صفحه اول ودوم شناسنامه خود وهمسر برای دانشجویان دختر که تاریخ عقد آنها بعد ازدانشجو شدن می باشد.4-برای دانشجویان بیمار ارسال تمامی مدارک پزشکی الزامی می باشد.5-مدارک کامل مبنی بر اینکه محل سکونت تغییر پیدا کرده باشد.


 
 
بيشتر