كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
      
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های حقوق، روانشناسی، کلیه گرایشهای مدیریت و تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی: فاطمه فرهنگ فلاح
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

شماره داخلی :103   44240510

fatemehfarhangfallah@YAHOO.COM
  
   
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های علوم پایه ،مهندسی ،حسابداری، علوم تربیتی، الهیات، جغرافیا و علوم اجتماعی 

 نام و نام خانوادگی: مهزاد شفیعی


     مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

     
     داخلی :105   44240510

mahzadshafiee2005@gmail.com
بيشتر