كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومينام ونام خانوادگی: احمدمحمدعلی پور
مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

شماره داخلی :108
alipour_a63@yahoo.com آدرس ایمیل:
کارشناس تغییر رشته،تغییرگرایش،انصراف ،عدم مراجعه،صدورگواهی اشتغال به تحصیل،انتقال، مهمان موقت، مهمان دائم،کارآموزی، امور نظام وظیفه و اتباع
 
بيشتر