كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

مراكز آموزش عالي و دانشگاههاي شهر هشتگرد

1- مركز علمي كاربردي واحد خانه كارگر                    تعداد دانشجو 797 نفر

2- مراكز علمي كاربردي واحد صنعت و غذا                 تعداد دانشجو 1400 نفر

3- دانشگاه آزاد اسلامي واحد هشتگرد                      تعداد دانشجو 4000 نفر
بيشتر