كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

ریاست دانشگاه:

جناب آقای ناصر گروسی

رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی

سابقه اجرائی و آموزشی : 20 سال

پست الکترونیکی :      
NASERGAROUSI@GMAIL.COM

بيشتر