كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


     مسئول رایانه و فناوری اطلاعات


     نام و نام خانوادگی: آرش سررشته داری


     مدرک تحصیلی:مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

     
     داخلی :328

       NA_SAR2000@YAHOO.COM


بيشتر