كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
                                                                     

     مدیر آموزش                                                                                                       

                                                                                                                  
نام و نام خانوادگی :  زهرا مقیسه

تحصیلات :  کارشناسی ارشد

داخلی 104     تلفن  44245012

moghise.h.tpnu@gmail.com
بيشتر