برنامه
       
برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی                                                                

فقه و حقوق خصوصی                                   

 جغرافیای سیاسی                                     


روانشناسی عمومی قبل از 93 
                                  
روانشناسی عمومی 93 به بعد

علوم تربیتی-ورودی های بعد از 95
                                         
علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی                       

علوم تربیتی-پیش دبستان و دبستان                

حقوق ورودی قبل از 95

حقوق ورودی 95 به بعد
                                
حسابداری

حسابداری ورودی 97                                      
                                       
مدیریت دولتی قبل از 94

مدیریت دولتی  94 به بعد
                                                                         
مدیریت بازرگانی قبل از 94

مدیریت بازرگانی 94 به بعد
          
مدیریت صنعتی قبل از94

مدیریت صنعتی 94 به بعد
                            
 الهیات-فقه و مبانی حقوق                 
                                                           
  جغرافیا-ژئومورفولوژی

آب و هواشناسی

برنامه ریزی شهری(جدید)                                                         
                      
علوم اجتماعی-پژوهشگری-جامعه شناسی                                                       

علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه          

برنامه دروس عمومی رشته های علوم انسانی

       
برنامه کلاسی رشته های فنی و مهندسی

مهندسی معماری
                                      
مهندسی مدیریت اجرایی                                                   برنامه کلاسی کارگاه عمومی
 
مهندسی مدیریت پروژه                          برنامه کلاسی آزمایشگاه مدارهای منطقی، الکتریکی، الکترونیکی و برق
                                 
مهندسی صنایع قبل از 92

مهندسی صنایع بعد از92
                                                
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ورودی 93و94

مهندسی کامپیوتر ورودی های 95 به بعد       

مهندسی کامپیوتر ورودی 97

ریاضیات و کاربردها

آمار و کاربردها
                                 
علوم کامپیوتر  

برنامه دروس عمومی فنی و مهندسی   

          

                                
بيشتر