برنامه
       
برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی                                                           
فقه و حقوق خصوصی                                  
 جغرافیای سیاسی 

     برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی                           
 
                                  
روانشناسی عمومی 93 به بعد
علوم تربیتی-ورودی های بعد از 95
حقوق ورودی 95 به بعد                     
حسابداری
حسابداری ورودی 97                               
مدیریت دولتی  94 به بعد
مدیریت بازرگانی 94 به بعد
مدیریت صنعتی 94 به بعد                        
 الهیات فقه و مبانی  
الهیات فقه و مبانی ورودی 98          
علوم اجتماعی-پژوهشگری-جامعه شناسی     
علوم اجتماعی -برنامه ریزی- تعاون و رفاه  
جغرافیا جدید                                            
برنامه دروس عمومی رشته های علوم انسانی
   
  برنامه کلاسی رشته های فنی و مهندسی

مهندسی معماری
مهندسی صنایع بعد از92
مهندسی کامپیوتر ورودی 97   
مهندسی کامپیوتر 95و96                  
برنامه دروس عمومی فنی و مهندسی

          

                                
بيشتر