كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مشخصات کارشناس


 
مسئول ثبت نام، بایگانی آموزش، ثبت و نگهداری اسناد دانشجو

نام و نام خانوادگی : محمد جواد محمودی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس: 12-44240510-026 داخلی 106

mahmoudi.h.tpnu@gmail.com
کارشناس بایگانی:


نام و نام خانوادگی : بهمن سیفی

مدرک تحصیلی : کاردانی

شماره تماس: 12-44240510-026 داخلی 108
بيشتر