كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 
چگونگی دریافت مجوز نشریات دانشجویی :

 
1.فرم پی دی اف راهنمای دانشجویان

نشریات موجود:

یزودی راه اندازی می شود
بيشتر