كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

پاسخ به سوالات متداول مذهبی:

کلیه سوالات شما دانشجویان عزیز بعد از اقامه نماز ظهرو عصر توسط امام جماعت محترم پاسخ داده خواهد شد

بيشتر