كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اعضاه شورا

اعضای شورای فرهنگی :
 
آقای ناصر گروسی رئیس شورا

آقای آرش تاجری دبیر شورا

آقای صادق اویسی امام جماعت و عضو دائم شورا

آقای فاضل محمدی هیئت علمی  محترم  مسئول بسیج اساتید و عضو دائم شورا

آقای محمد دهقانپور مدیر اداری و عضو دائم شورا

آقای قاسم محمدی مدیر حراست و عضو دائم شورا

آقای سجاد غفاری مسئول بسیج دانشجویی و عضو دائم شورا

خانم ریحانه شیر نژاد جانشین مسئول بسیج دانشجویی و عضو دائم شورا