كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون فراگیر کارشناسی ارشد 97-96
برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون فراگیر کارشناسی ارشد 97-96
ثبت نام غیرحضوری از تاریخ 24 لغایت30 بهمن ماه می باشد. توجه شود جهت پذیرش نهایی لازم است با در دست داشتن اصل و کپی مدارک اعلام شده بر اساس زمانبندی ذیل به دانشگاه مراجعه شود.
تاریخ
رشته
مراجعه براساس اسامی پذیرفته شدگان به ترتیب حروف الفبا
28 بهمن
جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری
الف    تـا    ی
حقوق خصوصی
الف    تـا    ب
29 بهمن
حقوق خصوصی
ب    تـا    میم
30 بهمن
حقوق خصوصی
میم    تـا    ی
2 اسفند
فقه و حقوق خصوصی
الف    تـا    ی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر