كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 23 اسفند 1391 برنامه امتحانات میان ترم

امتحان میانترم درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت استاد عباسی  یکم آذر ساعت 16 برگزار خواهد شد
***********

آزمون میان ترم دروس استاد اشرفی به شرح ذیل برگزار خواهد شد؛
کلیه دروس برنامه روز پنجشنبه  مورخ 97/9/15 درهمان ساعت برنامه کلاسی و کلیه دروس برنامه روز شنبه مورخ97/9/17 در همان ساعت کلاسها و موارد امتحان نیز مطالب تمام سرفصلها می باشد.

******
امتحان میان ترم درس کار آفرینی با استاد مومنی روز چهارشنبه مورخ97/9/7 در ساعت کلاسی و در محل کلاس به شرح ذیل برگزار می گردد.
۱_کل فصل  اول کتاب
۲-فصل سوم ازابتدای فصل(صفحه۹۱)تا ابتدای مدیریت مالی(صفحه۱۲۱)
******


 

برنامه امتحان میان ترم استاد متقی زاده

امتحان میان ترم درس فرهنگ وتمدن اسلام وایران با استاد متقی زاده  روز پنجشنبه مورخ 97/10/8 ساعت 8.30 الی 12 برگزار خواهد شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر