كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومينام و نام خانوادگی: کیوان درخشـان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
 مسئول هیئت علمی و اساتید و کتابخانه

تلفن  :02644275008
k.derakhshan@ut.ac.ir
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما