برنامه
 
جغرافیای سیاسی ( کارشناسی ارشد)                


فقه وحقوق خصوصی ( کارشناسی ارشد)       
      

برنامه کلاسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی:


مهندسی اجرایی                                                  تغییرات حذف و اضافه


مهندسی پروژه                                           تغییرات حذف و اضافه

مهندسی صنایع قدیم                                    تغییرات ندارد

مهندسی صنایع 92 به بعد                               تغییرات حذف و اضافه


مهندسی معماری                                          تغییرات حذف و اضافه


علوم کامپیوتر                                           تغییرات حذف و اضافه

کامپوتر نرم افزار 1320210                                 تغییرات ندارد                                                                           

کامپوتر نرم افزار 111513                           
  تغییرات حذف و اضافه 

کامپیوتر 95 به بعد                                         تغییرات ندارد 
                              

فناوری اطلاعات 132213                              تغییرات ندارد      

فناوری اطلاعات 151112                              تغییرات حذف و اضافه

ریاضیات و کاربردها                                                           تغییرات ندارد

آمار و کاربردها                                                                 تغییرات ندارد

دروس عمومی رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه (ساختمان اداری)    

دروس عمومی رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه  
(ساختمان آموزشی)برنامه رشته های علوم انسانی


الهیات فقه ومبانی ورودی95

الهیات فقه ومبانی                                 تغییرات حذف و اضافه

الهیات ادیان و عرفان                            تغییرات ندارد

الهیات فلسفه و کلام                              تغییرات ندارد

حسابداری                                تغییرات حذف و اضافه

حقوق                                              تغییرات حذف و اضافه

حقوق ورودی95

مدیریت بازرگانی                                 تغییرات حذف و اضافه       

مدیریت بازرگانی  ورودی  جدید           تغییرات حذف و اضافه

مدیریت دولتی                                     تغییرات حذف و اضافه

مدیریت دولتی ورودی جدید                 تغییرات حذف و اضافه

مدیریت صنعتی                                   تغییرات حذف و اضافه

مدیریت صنعتی ورودی جدید                            تغییرات حذف و اضافه


علوم اجتماعی  برنامه ریزی و  تعاون        

علوم اجتماعی  پژوهشگری                   


علوم تربیتی برنامه ریزی                     تغییرات حذف و اضافه

علوم تربیتی دبستان                           تغییرات حذف و اضافه

علوم تربیتی ورودیهای 95

روانشناسی عمومی قبل 93                   تغییرات حذف و اضافه

روانشناسی عمومی بعد93                   تغییرات حذف و اضافه


جغرافیا ژمولوفوژی                           تغییرات ندارد

جغرافیا آب و هواشناسی                      تغییرات ندارد

جغرافیا برنامه ریزی شهری                  تغییرات ندارد

دروس عمومی رشته های علوم انسانی (ساختمان اداری)     

دروس عمومی رشته های علوم انسانی (ساختمان آموزشی)

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما