كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
      
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های علوم انسانی به جزء حسابداری و علوم تربیتی 

نام ونام خانوادگی: زهرا اقلیمی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

شماره داخلی :109
  
  
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های علوم پایه ،مهندسی ،حسابداری و علوم تربیتی

نام ونام خانوادگی: ناهید گل پسند


مدرک تحصیلی کارشناسی

شماره داخلی :103

Gol .compasand.tpnu@gmail
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما